Przejdź do głównej części

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

?php the_title(); ?>
Damian 22 paź 2019 9:01

Czym jest pełna księgowość?

 

Początki rachunkowości odnajdujemy już w epoce starożytności. W miarę upływu czasu prawo bilansowe było kodyfikowane. W Polsce aktem powszechnie obowiązującego prawa bilansowego jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pełna księgowość to system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych występujących w firmie, m.in. przychodów i kosztów oraz stanu majątku (aktywów) i źródeł jego finansowania (pasywów). Jest to najbardziej skomplikowany system księgowania operacji gospodarczych, ponieważ jest bardzo szczegółowy. Z drugiej strony- precyzyjny i dokładny, dzięki czemu spełnia swoje najważniejsze zadanie i odzwierciedla sytuację finansową przedsiębiorstwa.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

 

 • Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, partnerskie osób fizycznych, które osiągnęły przychód za ubiegły rok w wysokości co najmniej 2 000 000 euro.

Jeżeli przychody były niższe to można wybrać i prowadzić księgowość uproszczoną.

Pełna księgowość jest obowiązkowa m.in. dla:

 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek akcyjnych.

Jeśli twoja firma zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych to rekomendujemy skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Brak doświadczenia i znajomości prawa bilansowego oraz podatkowego może doprowadzić do odpowiedzialności karnej.

 

Na czym polega pełna księgowość?

 

Księgi rachunkowe prowadzi się technikami komputerowymi z wykorzystaniem  specjalistycznego oprogramowania księgowo-podatkowego. Należy zadbać o bardzo ważną kwestię, jaką jest aktualizacja oprogramowania do najnowszych zmian w przepisach prawnych.

Pełna rachunkowość polega na:

 • Ewidencjonowaniu każdej operacji gospodarczej w przedsiębiorstwie na zasadzie podwójnego zapisu,
 • Księgowaniu operacji gospodarczych na kontach księgowych (Winien, Ma),
 • Ewidencjonowaniu przepływu pieniądza w firmie, zarówno na rachunkach bankowych jak i w kasie. Konieczne jest prowadzenie raportu kasowego.
 • Prowadzeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzaniu sprawozdań finansowych, m.in. bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu.

 

Co składa się na księgi rachunkowe?

 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Elementami  ksiąg rachunkowych są:

 1. Dziennik- zawiera chronologicznie ujęte zdarzenia gospodarcze w danym okresie sprawozdawczym.
 2. Księga główna- zawiera zapisy na kontach syntetycznych (głównych) w ujęciu systematycznym.
 3. Księgi pomocnicze- zawierają zapisy na kontach analitycznych i są uszczegółowieniem zapisów księgi głównej.
 4. Zestawienia obrotów i sald- obejmuje zestawienie zapisów kont księgi głównej i/lub ksiąg pomocniczych, sporządza się je na koniec miesiąca. Obroty zestawienia muszą być zgodne z obrotami dziennika.
 5. Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)- sporządzają jednostki, które nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych jednostkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg.

 

Jak przygotować się do założenia ksiąg rachunkowych?

 

Należy zacząć od opracowania polityki rachunkowości, m.in. przeanalizować rozwiązania, w zakresie których ustawa o rachunkowości daje możliwość wyboru.

W polityce rachunkowości można ująć:

 • rok obrotowy jednostki,
 • zakładowy plan kont stosowany w przedsiębiorstwie,
 • metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego,
 • opis systemu przetwarzania danych.

Ustalone zasady polityki rachunkowości należy konsekwentnie stosować, a zmiany można dokonać na przykład na początku nowego roku sprawozdawczego.

Poza ustawą o rachunkowości warto sięgać do Krajowych Standardów Rachunkowości, które stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zagadnień, o których mowa w ustawie.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

Umów się na rozmowę z ekspertem

Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą

  Formularz kontaktowy

  TWOJE IMIĘ

  TWÓJ E-MAIL

  TWÓJ TELEFON

  TWOJ WIADOMOŚĆ

  Informacja o Administratorze - więcej >>