Przejdź do głównej części

Pracownicze Plany Kapitałowe

?php the_title(); ?>
Damian 22 paź 2019 9:27

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to dobrowolny system oszczędzania długoterminowego dla wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Tworzony jest z udziałem pracownika i pracodawcy.

Regulacje prawne: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

PPK wprowadzono na podstawie doświadczenia innych krajów, w których funkcjonują podobne programy oszczędzania dla pracowników, m.in. Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie czy Stany Zjednoczone.

Cechy PPK:

 • system kapitałowy,
 • nie jest częścią systemu emerytalnego,
 • oszczędności na koncie pracownika będzie można wypłacić w każdej chwili, po ukończeniu 60 roku życia,
 • środki zgromadzone na koncie będą podlegały dziedziczeniu.

Kogo obejmie PPK?

Każdego pracodawcę, który zatrudnia przynajmniej 1 pracownika, za którego odprowadza składki emerytalne i rentowe.

Każdego zatrudnionego w rozumieniu ustawy o PPK art. 2 ust. 1 pkt 18, podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym:

 • pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji,
 • osoby wskazane wyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński (do czasu powrotu do pracy pracodawca nie będzie odprowadzać składek do PPK).

Wybór instytucji zarządzającej i podpisanie umowy

Firma wdrażająca PPK zobowiązana jest wybrać instytucję zarządzającą, która będzie gromadziła i inwestowała środki finansowe. Instytucja zarządzająca musi posiadać:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi,
 • kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln złotych.

Pracodawca najpierw zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Następnie, w imieniu pracowników, zawiera umowę o prowadzenie PPK po upływie 3 miesiąca zatrudnienia- nie później niż do 10 dnia czwartego miesiąca zatrudnienia.

Kiedy wdrożyć PPK?

Podmiot zatrudniający:

 Co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r.:

– od 1 lipca 2019 r. stosuje ustawę PPK;

– do 25 października 2019 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK

– do 12 listopada 2019 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.:

– od 1 stycznia 2020 r. stosuje ustawę PPK;

– do 24 kwietnia 2020 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK

– do 11 maja 2020 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.:

– od 1 lipca 2020 r. stosuje ustawę PPK;

– do 27 października 2020 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK

– do 10 listopada 2020 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Pozostałe podmioty zatrudniające:

– od 1 stycznia 2021 r. stosuje ustawę PPK;

– do 23 kwietnia 2021 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK

– do 10 maja 2021 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Rezygnacja z PPK

Pracodawca nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK we wskazanym wyżej terminie tylko w 2 przypadkach:

 • pracownik do dnia upływu wskazanego terminu przestanie być osobą zatrudnioną u pracodawcy (nastąpi rozwiązanie stosunku pracy),
 • pracownik dobrowolnie zrezygnuje z PPK- powinien złożyć pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK (deklaracja rezygnacji z PKK do pobrania tutaj)

Wysokość wpłat na PPK

Rachunek PPK zasilany będzie z 3 źródeł:

 • z wynagrodzenia pracownika
 • od wynagrodzenia pracownika- składka pracodawcy
 • państwo

Pracodawca będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić składki do funduszu prowadzącego PPK. Pracownikowi zostanie pobrane 2% wynagrodzenia brutto z możliwością obniżenia do 0,5% w przypadku gdy uzyskiwane z różnych źródeł wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. O wysokości pobieranej składki zdecyduje pracownik w składanej deklaracji.

Wpłata od pracodawcy będzie wynosiła 1,5% wynagrodzenia brutto. Nie ma on możliwości obniżenia wpłaty, może jednak zadeklarować składkę podwyższoną do 2,5%.

Ze środków Funduszu Pracy pracownik otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Warunkiem jej otrzymania będzie odprowadzenie składek na PPK przynajmniej przez 3 kolejne pełne miesiące. Dopłata roczna w wysokości 240 zł zostanie przyznana, jeśli w trakcie roku kalendarzowego kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę zostanie odprowadzona od przynajmniej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym wynosi równowartość 50.000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy przed 31 grudnia roku poprzedniego.

Termin wpłat

Wpłaty na PPK powinny być dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostaną naliczone i pobrane.

Przykład: Firma zatrudniająca w lipcu zawarła umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz w tym samym miesiącu wypłaciła pracownikom wynagrodzenie. Firma była zobowiązana obliczyć i pobrać składki na PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia, czyli w lipcu, natomiast dokonać wpłat do instytucji finansowej powinna w terminie 1-15 sierpnia.

Kiedy można nie dokonywać wpłaty do PPK?

Wpłaty podstawowe, jak i dodatkowe można wstrzymać w następujących przypadkach:

 • zła kondycja ekonomiczna zatrudniającego (przestój ekonomiczny w okresie niewykonywania pracy przez pracownika, w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, sytuacja niewypłacalności pracodawcy, ogłoszenie upadłości),
 • przejściowego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Opodatkowanie wpłat na PPK i składki ZUS

Wpłaty podstawowe i dodatkowe dokonywane przez Pracodawcę, finansowane z jego środków obrotowych, wpłacane na rachunek PPK pracownika, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT art. 12 ust. 1. Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstanie w miesiącu dokonania wpłaty przez Pracodawcę.

Przykład: W miesiącu październiku pracownik złożył wypowiedzenie. W dniu 30 listopada umowa o pracę uległa rozwiązaniu. W tym samym dniu pracodawca wypłacił ostatnie wynagrodzenie pracownikowi, które pomniejszył o składkę pracownika do PPK. Wpłatę na rachunek PPK od pracownika i od pracodawcy, finansowaną z jego środków obrotowych, pracodawca przekazał w dniu 15 grudnia. Czy i w jakiej wysokości pracodawca pobierze zaliczkę od nieodpłatnego świadczenia z tytułu wpłaty do PPK dokonanej z własnych środków?

Odpowiedź: Pracodawca nie naliczy i nie pobierze zaliczki należnej od wysokości świadczenia- przekazanej wpłaty w grudniu, ponieważ stosunek pracy zakończył się z dniem 30 listopada i w grudniu nie wystąpi wynagrodzenie pracownika. W takim przypadku firma zatrudniająca doliczy przychód, w wysokości dokonanej wpłaty PPK ze środków własnych pracodawcy, do informacji rocznej PIT-11. W omawianej sytuacji u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o PPK wpłaty dokonywane na rachunek uczestnika PPK nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani na fundusze poza ubezpieczeniowe (FP, FGŚP, PFRON, FEP).

Masz dodatkowe pytania odnośnie PPK?

Umów się na rozmowę z ekspertem

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

  Formularz kontaktowy

  TWOJE IMIĘ

  TWÓJ E-MAIL

  TWÓJ TELEFON

  TWOJ WIADOMOŚĆ

  Informacja o Administratorze - więcej >>